ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਿਆਦ 7 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 10 ਦਿਨ

ਲੰਡਨ – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

 5 total views

Read more